D-TOURS & TRAVELEXPERIENCE & PROMOTIE-REIZEN.BE
Astridplein 4

2280 Grobbendonk Tel: +32/14/50.22.20

Lic.: A5705 BTW 0460.860.460


PROMOTIE-REIZEN.BE

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: TravelExperience/D-Tours bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2280 GROBBENDONK, Astridplein 4 , KBO nr. 0460.860.460(hierna: TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be).
Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


Artikel 1 – Algemeen

TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de antispam-bepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be stelt zich middels huidige Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening
2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.


Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
Rechtstreeks, in het kader van uw geboekte reis/dossier, afhankelijk van de bestemming. O.a.: identificatiegegevens (naam, adres, tel, e-mail, gegevens ID-kaart en/of internationaal paspoort), persoonlijke gegevens (leeftijd, geslacht), medische gegevens.
TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen verzamelt geen persoonlijke gegevens op basis van uw bezoek aan onze website.
Indien u echter via een contactformulier op onze website informatie opvraagt, zich inschrijft op onze nieuwsbrief, een CV opstuurt of andere gegevens meedeelt, dan kunnen wij de door u meegedeelde persoonlijke gegevens bijhouden om met u contact te kunnen opnemen.
2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld:
TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be verzamelt geen gegevens via cookies of andere automatische hulpmiddelen. 2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden medegedeeld:
In deze hypothese garanderen de commerciële partners van TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be aan TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden
TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be zal de bij u vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
- de levering en facturatie van door u bestelde diensten en producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd;
- het verzorgen en verbeteren van onze website en het opnemen van gegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
- het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
3.2. Direct marketing en mededeling aan derden
De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of
gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be hiervoor uw expliciete voorafgaandelijke
toestemming heeft verkregen (“opt-in”).
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander
materiaal met betrekking tot TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be, haar producten en/of diensten. TravelExperience/D-Tours kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door

D-TOURS & TRAVELEXPERIENCE Astridplein 4

2280 Grobbendonk Tel: +32/14/50.22.20

Lic.: A5705 BTW 0460.860.460

PROMOTIE-REIZEN.BE

TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be bewaarde documenten.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@d-tours.be of info@travelexperience.be of info@promotie-reizen.be


Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking of in functie van de contractuele relatie tussen u en TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be


Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be. Daarnaast heeft u steeds
het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.
U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
5.3. Recht van verzet
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.
Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
5.5. Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.
5.6. Uitoefening van uw rechten
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@d-tours.be of info@travelexperience.be of info@promotie-reizen.be of per post naar TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be bvba, Astridplein 4, 2280 Grobbendonk of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op onze Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
5.7. Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van Uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8. Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2/274.48.00, Fax +32(0)2/274.48.35, e-mail: commission@privacycommission.be.
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.
Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.


Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 6.2. In geen geval kan TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade

D-TOURS & TRAVELEXPERIENCE Astridplein 4

2280 Grobbendonk Tel: +32/14/50.22.20

Lic.: A5705 BTW 0460.860.460

PROMOTIE-REIZEN.BE

die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.


Artikel 7 – Toegang door derden

Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers en medewerkers.
Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.


Artikel 8 – Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden, deze
Privacyverklaring of met betrekking tot de wijze waarop TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be gegevens verzamelt, kan men contact
opnemen met TravelExperience/D-Tours/Promotie-reizen.be op het volgende adres: TravelExperience/D-Tours/Promotie- reizen.be bvba, Astridplein 4, 2280 Grobbendonk of info@d-tours.be of info@travelexperience.be of info@promotie-reizen.be


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemene Reisvoorwaarden van de vzw Geschillencommissie Reizen


Artikel 1

Toepassing sgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 (pdf-formaat) tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.


Artikel 2
Promotie
1 De gegevens in de reisbrochure/website binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure/Website hebben uitgegeven,tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure/website moet
daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2 De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.


Artikel 3
Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1 Vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede tedelen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2 Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemenplaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of dereisorganisator;
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.


Artikel 4
Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 5
Totstandkomen van het contract

1 Bijhetboekenvandereiszijndereisbemiddelaarof-organisatorertoegehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2 Hetcontracttotreisorganisatieontstaatophetogenblikdatdereiziger,aldanniet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

3 Wijktdeinhoudvandebestelbonafvandievandereisbevestigingofgebeurtde bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.


Artikel 6

Prijs

1 De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.

Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2 De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

3 Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.


Artikel 7

Betaling van de reissom

1 Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2 Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3 Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.


Artikel 8

Overdraagbaarheid van de boeking

1 De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2 De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.


Artikel 9
Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de - bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.


Artikel 10
Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis

1 Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2 De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3 Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4 Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.


Artikel 11
Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1 Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
a) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
b) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaaldebedragen.
2 De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen.Onderovermachtwordtverstaanabnormaleenonvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept enwaarvandegevolgenondanksallevoorzorgsmaatregelennietkondenworden vermeden.


Artikel 12
Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1 Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2 Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3 Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.


Artikel 13
Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.


Artikel 14
Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1 De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het
contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2 De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3 Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4 Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5 Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.


Artikel 15

Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of - bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.


Artikel 16
Klachtenregeling
Vóór de afreis:
1 Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
Tijdens de reis:
2 Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan wordengezocht.

Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis:
3 Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.


Artikel 17
Verzoeningsprocedure
1 Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2 Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3 Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zaldeverzoeningsprocedureopgestartworden.
4 Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdigeverzoenerdaarnacontactopnemenmetdepartijenteneindeeen billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5 Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de 'Cel verzoening': Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel,
e-mail: verzoening.gr@skynet.be


Artikel 18
Arbitrage of rechtbank
1 Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2 Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3 Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4 Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, e-mail: clv.gr@skynet.be


Artikel 1

Betaling reissom


Artikel 5

Verantwoordelijkheid/overmacht

Travelexperience of promotie-reizen.be kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele vertraging of annulatie van de vervoerders ten gevolge van weersomstandigheden of andere gevallen van overmacht. In geval bepaalde omstandigheden onafhankelijk van de wil van de inrichters of vervoerders, zouden oorzaak zijn dat een vliegtuig of een ander vervoermiddel niet kan vertrekken, zullen de kosten verbonden zijn aan de verlenging (maaltijden, overnachtingen, enz.) of annulatie van de reis (vb door staking) niet ten laste vallen van Travelexperience. Dit geldt eveneens voor de kosten welke eventuele onderbreking of inkorting van de reis zouden kunnen meebrengen. De uitgegeven vervoerbewijzen zijn enkel geldig op de data die erop vermeld staan. Conform art 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is de licentiehouder A 5705 door Het Garantiefonds Reizen verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger na te komen. Adres Metrologielaan 8 te 1130 Brussel tel 02/240.68.00 . Verantwoordelijke uitgever : Travelexperience of Promotie-reizen.be (is een onderdeel van D-Tours BVBA) Lic A 5705.


Artikel 6

Natuurrampen, aardbevingen, ...

De klant verklaart zich akkoord dat Travelexperience of Pormotie-reizen.be geen enkele schuld in deze treft en dat alle gevolgschade ten laste zijn van de klant. Travelexperience of Promotie-reizen.be zal er alles aan doen om deze gevolgschade zo beperkt mogelijk te houden in zijn voorgestelde oplossing.

Boekt de klant een reis naar een risicovol gebied zoals bijvoorbeeld Indonesië, ziet hij af van de mogelijkheid om kostenloos te kunnen annuleren voor deze reden.


Artikel 7
Wanneer klanten op eigen houtje de geboekte diensten conform de bestelbon

gaan aanpassen/annuleren, valt dit buiten de verantwoordelijkheid van Travelexperience en staat de klant zelf in voor de extra gemaakte kosten.


Artikel 8


Artikel 9

Klant start dossier op via geschillencommissie

Ter voorbereiding van uw dossier voorzien wij 3 werkuren, à ratio van 115 € per uur. Indien wij moeten verschijnen voorzien wij 4 uur extra inclusief verplaatsingsonkosten aan 450 €. Deze kosten zijn door de klant te betalen.


Artikel 10

Schadeclaims

Indien de schadeclaim van de klant hoger is dan 1000 € per dossier, wensen wij dat dit behandeld wordt door de rechtbank van Turnhout.


Artikel 11
Inschrijven/reservatie van een reis

Alle reservaties gemaakt via e-mail zijn rechtsgeldig, en zijn bijgevolg bindend. Alsook een gehandtekende bestelbon is bindend. De klant verbindt er zich toe om het contract na te leven, en het voorschot/saldo te betalen volgens de voorwaarden.


Artikel 12

Verzekeringen

Wanneer de klant of zijn behandelende arts er voor kiezen om de ingevulde verzekeringsdocumenten rechtstreeks naar de verzekering te sturen, dan is Travelexperience/D-Tours op geen enkele manier verantwoordelijk voor de uitkomst.


Artikel 13

Gekozen en geboekte hotels en diensten (bv. excursies / transfers / ...)

De hotels worden ingeboekt conform de offerte of gekozen promodeal. Van zodra de klant de offerte bevestigd, gaat TravelExperience ervan uit dat de klanten akkoord zijn met de voorgestelde hotels, dat de klant deze heeft nagekeken en dat ze voldoen aan de criteria van de klanten. Wil de klant op de bestemming een hotel of dienst wijzigen, is dit volledig ten kosten en lasten van de klant en wordt TravelExperience uit zijn verantwoordelijkheden ontheven.


Artikel 14

Travelexperience is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke spullen en documenten allerlei voor of tijdens uw reis.
Extra kosten voortvloeiend uit faillissement van vliegtuigmaatschappij / hotel, vluchtvertragingen, ongevallen, stakingen, natuurelementen zoals: vulkaanuitbarstingen, stormen, tsunami, sneeuw, ijsgang,..... Politieke acties van overheden, dienen ten allen tijden gedragen te worden door de klanten.

Wanneer klanten een rondreis boeken dienen zij in het bezit te zijn van een goede persoonlijke bijstands / reisverzekering die hun persoonlijk dekt tegen ongevallen allerlei door hun toedoen of door het toe doen van derden, verlies van medicaties, bagage. Travelexperience kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden wanneer klanten betrokken raken in een ongeval tijdens de uitvoering van hun reis. Zij het met een huurwagen of een rondreis met privé wagen en chauffeur. Klanten zorgen voor een goede persoonlijke verzekering die al zulke oorzaken dekt.

Promotie-reizen.be

Reizen aan aantrekkelijke prijzen.Promotie-reizen.be
Astridplein 4
2280 Grobbendonk
014 50 22 20

info@promotie-reizen.be

Openingsuren:

Maa - Vrij 09u30 - 12u30 / 13u15 - 18u00

Zaterdag. 09u30 - 12u30 / 13u00 - 16u00